Apliko tani!

  • Mësime interaktive online që përputhen me kurrikulën e arsimit
  • Staf mësuesish me përvojë
  • Lëndë shkencore (shqip ose anglisht)
  • Grupe me maksimumi 25 nxënës
  • 3 orë mësimore çdo ditë (një orë mësimore 40 min)
  • Mësimi që zhvillohet është në përputhje me kurrikulën e MASHT-it
  • Certifikatë pjesëmarrje
  • Pagesa për 3 muaj 390€
  • Parashkollor – Shkolla Fillore (1-5) – Shkolla e Mesme e Ulët (6-9)
  • Të githë nxënësit që bëjnë regjistrimin për vitin 2020-2021 PA PAGESË